Regulamin konkursu Golf

Regulamin konkursu "Volkswagen Castrol Cup "


I. Postanowienia ogólne  

 

1.       Konkurs  "Volkswagen Castrol Cup ", zwany dalej "Konkursem", organizowany jest przez GRUPA INTERIA.PL sp. z o. o. sp. K. w Krakowie (dawniej: INTERIA.PL Sp. z o.o.) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416593, NIP 527-26-44-300 (zwana dalej Organizatorem).

2.       Fundatorem nagród jest Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. z siedziba w Poznaniu, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez  Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr: 0000327143 Kapitał zakładowy: 331009000,00 PLN, NIP: 7822463563 REGON: 301062169, zwany dalej Fundatorem.

3.       Konkurs rozpoczyna się dnia 23 września 2013 o godzinie 10.00 i trwa do dnia 27 września 2013 r. do godziny 12:59:59

4.       Regulamin  oraz informacje na temat Konkursu dostępne są w siedzibie Organizatora oraz na stronach internetowych pod adresem http://motoryzacja.interia.pl/raport/puchar-golfa/news/konkurs-golfa,1896369,8330

5.       Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników Organizatora i Fundatora oraz członków ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające w związkach partnerskich.

6.       Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej "Regulaminem" i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

7.       W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko i wyłącznie osoby pełnoletnie tj. posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby niepełnoletnie powyżej 13 roku życia biorą udział w Konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu. Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie, wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie) - odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.

 

II. Zasady Konkursu

 

 

8.       Aby wziąć udział w Konkursie, każdy Uczestnik powinien:

 

a)      udzielić poprawnej odpowiedzi na 3 pytania opublikowane na stronie konkursowej

b)      udzielić odpowiedzi na pytanie otwarte, zwane dalej "Materiałem", udostępnione na stronie

c)       wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej http://motoryzacja.interia.pl/raport/puchar-golfa/news/konkurs-golfa,1896369,8330 w tym wskazać określone w nim dane osobowe, w szczególności: imię i nazwisko, adres email, adres zamieszkania, telefon kontaktowy.

9.       Wypełniając formularz rejestracyjny, o którym mowa powyżej, Uczestnik Konkursu potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz akceptuje niniejszy Regulamin.

10.   Przesyłając Materiał do konkursu uczestnik oświadcza, że:

a)      posiada pełnię praw autorskich i pokrewnych do Materiału,

b)      wyraża zgodę na rozpowszechnianie Materiału na stronach portalu www.interia.pl i jego udostępnienie użytkownikom portalu,

c)       udziela niewyłącznej, nieodwołalnej, nieodpłatnej zgody na korzystanie z Materiału przez INTERIA.PL na następujących polach eksploatacji:

·   zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego Materiału, wprowadzania Materiału do pamięci komputera,

·   wprowadzania Materiału do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej bądź w postaci fragmentów,

·   w zakresie rozpowszechniania Materiału w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego.

·   tworzenie dzieł zależnych w tym w celach komercyjnych

 

11.   Ponadto w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń z tytułu udostępnienia przez INTERIA.PL w portalu www.interia.pl Materiału wysłanego przez uczestnika konkursu, uczestnik konkursu zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę INTERIA.PL przed takimi roszczeniami osób trzecich, a w szczególności zobowiązuje się wstąpić jako pozwany w miejsce INTERIA.PL lub w przypadku braku takiej możliwości przystąpić po stronie INTERIA.PL do wszelkich postępowań toczących się przeciwko INTERIA.PL, a także zobowiązuje się zwolnić INTERIA.PL z odpowiedzialności zgodnie z art. 392 kodeksu cywilnego oraz pokryć wszelkie uzasadnione koszty, jakie może INTERIA.PL ponieść, poniesie lub jakie będzie zobowiązana zapłacić osobie trzeciej w związku z roszczeniem lub pozwem sądowym o naruszenie dóbr osobistych, prawa karnego, autorskiego, licencji i wszelkich innych praw, jakie ta osoba lub organ państwowy lub funkcjonariusz publiczny zgłosi w związku z korzystaniem z Materiału.

 

12.   Wysyłając Materiał na Konkurs, uczestnik Konkursu jednocześnie wyraża zgodę na dokonanie przez INTERIA.PL opracowania przesłanego Materiału, w zakresie niezbędnym z punktu widzenia technicznego do umieszczenia Materiału na stronach portalu, z zastrzeżeniem, że nie zostanie zmieniony charakter Materiału.

 

13.   INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do selekcji przesyłanego przez uczestników Konkursu Materiału oraz odmowy ich umieszczenia na stronach konkursowych w przypadku, gdy uzna, że ich treść jest niezgodna z tematyką konkursu, może naruszać prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne oraz prawa osób trzecich. W szczególności INTERIA.PL będzie usuwała Materiały o charakterze erotycznym, pornograficznym, ksenofobicznym, rasistowskim.

 

 

14.   Każdy uczestnik Konkursu może wziąć udział w Konkursie nieograniczoną ilość razy, tj. umieścić nieograniczoną ilość Materiałów, z tym zastrzeżeniem że może otrzymać tylko jedną nagrodę w Konkursie.

 

15.   Niewykonanie któregokolwiek z warunków przedstawionych w pkt 8 i 10 powoduje automatyczną dyskwalifikację danego uczestnika Konkursu.

 

16.   Warunkiem udziału w Konkursie i odebrania nagrody jest podanie pełnych i zgodnych ze stanem faktycznym danych osobowych.

 

17.   Laureatami Konkursu zostaną osoby, których przesłany Materiał zostanie oceniony jako najlepszy. Wyboru dokona Komisja Konkursowa powołana w tym celu przez Organizatora i Fundatora, która wskaże 1 (słownie: jednego) laureata Nagrody Głównej, 1 (słownie: jednego) laureata nagrody drugiego stopnia, 1 (słownie: jednego) laureata nagrody trzeciego stopnia, 1 (słownie: jednego) laureata nagrody czwartego stopnia, 1 (słownie: jednego) laureata nagrody piątego stopnia.

 

18.   Wyłaniając laureatów Komisja Konkursowa kierować się będzie w szczególności wszystkim merytorycznym poziom nadesłanych Materiałów mając na uwadze pomysłowość, ciekawe ujęcie tematu oraz element humorystyczny.

 

III. Rozwiązanie Konkursu

19.   Wyłonienie zwycięzców nagród nastąpi do 25 września 2013 r.

20.   Informacje o osobach zwycięzców tj. imię nazwisko oraz miejsce zamieszkania opublikowane zostaną na stronie konkursowej w ciągu trzech dni od daty wyłonienia zwycięzcy.

21.    O przyznaniu nagród zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni e-mailem w ciągu trzech dni roboczych od daty ich wyłonienia, na adres podany przez nich w formularzu rejestracyjnym.

22.   W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie w terminie do 7 dni od dnia wyłonienia zwycięzcy, nieodebrania przez nią nagrody lub w przypadku nie spełnienia wymogów podanych w punkcie 5, 6, 7, 8, 10 Komisja Konkursowa dokona dodatkowego wyboru, a nagroda przekazana zostanie osobie, wyłonionej przez Komisję Konkursową w dodatkowym wyborze.

 

IV. Nagrody

 

23.   Nagrodami w Konkursie są:

a)      Nagroda główna - zestaw upominkowy, w którego skład wchodzi t-shirt, bluza, koszulka polo, smycz i kubek - o łącznej wartości 331 zł (słownie: trzysta trzydzieści jeden złotych) 

b)      Nagroda drugiego stopnia - zestaw upominkowy,  w którego skład wchodzi bluza, koszulka polo, smycz i kubek - o łącznej wartości 291zł (słownie: dwustu dziewięćdziesięciu jeden złotych)

c)       Nagroda trzeciego stopnia -  zestaw upominkowy z którego skład wchodzi koszulka polo i bluza - o łącznej wartości 245 zł( słownie: dwustu czterdziestu pięciu złotych)

d)      Nagroda czwartego stopnia -  zestaw upominkowy w którego skład wchodzi t-shirt i kubek - o łącznej wartości 63 zł (słownie: sześćdziesięciu trzech złotych)

e)      Nagroda piątego stopnia ­- zestaw upominkowy w którego skład wchodzi t-shirt i smycz - o łącznej wartości 53 zł (słownie: pięćdziesięciu trzech złotych)

24.   Uczestnik Konkursu ma prawo do otrzymania tylko jednej nagrody, o której mowa powyżej.

25.   Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

26.   Uczestnik, któremu została przyznana nagroda nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie.

27.   Uczestnik któremu została przyznana nagroda, ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

28.   Nagrody zostaną wysłane do zwycięzców Konkursu w ciągu 14 dni od wyłonienia laureatów Konkursu przez Fundatora pocztą polską lub pocztą kurierską na adres w Polsce, wskazany w formularzu rejestracyjnym Konkursu. Zwycięzca jest zobowiązany podpisać dokumenty stwierdzające odbiór nagrody.

29.   Zwycięzca traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.

IV. Reklamacje

30.   Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi w ciągu 21 dni od daty wyłonienia zwycięzców Konkursu (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora).

31.   Organizator nie jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji wysłanej po upływie powyższego terminu.

32.   Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres do korespondencji Organizatora - os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania.

33.   Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez uczestnika, składającego reklamację.

34.   Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

35.   Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

 

V. Postanowienia końcowe

36.    Biorąc udział w Konkursie uczestnicy Konkursu przyjmują do wiadomości że dostęp do ich danych osobowych w zakresie wykonania czynności konkursowych w celu realizacji ich praw jako uczestników konkursu będą miały Organizator oraz Fundator nagród.

37.  Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji Konkursu i w celach archiwalnych, a także w innych celach, o ile Uczestnik Konkursu wyraził na to odrębną  wyraźną zgodę.

38.  Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

39.  Podanie przez Uczestnika swoich danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

40.   Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić INTERIA.PL o zmianie adresu lub innych danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

41.   INTERIA.PL nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez uczestnika Konkursu niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

42.   Po zakończeniu Konkursu wszelkie dane uczestników, którzy wzięli udział w Konkursie zostaną poddane anonimizacji.

43.   Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

44.   Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

45.   Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

46.   Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników.

47.   Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Uczestnicy przesyłają Zgłoszenia i propozycje odpowiedzi na Pytania, jak również, za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z uczestnikiem.

48.   Uczestnicy niniejszego Konkursu zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad:

a)      stosowania się do ogólnie pojmowanych zasad fair play w grach i konkursach

b)      niewykorzystywania uczestnictwa w Konkursie do celów nieprzewidzianych przez Organizatora, w tym do celów komercyjnych i politycznych, sprzecznych z prawem oraz dobrymi obyczajami.

49.   INTERIA.PL ani Fundator nie ponoszą odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia przez pocztę lub firmę kurierską przesyłek wysyłanych w związku z prowadzeniem Konkursu.

50.   INTERIA.PL nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne przyznanych nagród. Wszelkie roszczenia z tytułu wskazanych wad należy kierować do Fundatora nagród.